Privacyverklaring

Deze pagina heeft tot doel u te informeren over hoe PRO: omgaat met persoonsgegevens die zij via de website verkrijgt.

Persoonsgegevens
Een persoonsgegeven is een gegeven dat herleidbaar is tot een “geidentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Een voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Als u op de website reageert, wordt uw e-mailadres, uw naam en eventueel uw adres en telefoonnummer verwerkt. Deze persoongegevens worden gebruikt om uw reactie te beantwoorden.

Verder wordt, om individuele bezoekers te kunnen onderscheiden, op de homepage van pro-site.nl een ‘cookie’ gebruikt, een bestandje met een willekeurige letter- en cijfercombinatie dat op uw eigen computer wordt bewaard. In dit ‘cookie’ worden geen persoonsgegevens opgeslagen.

De leden van PRO: ontvangen eenmaal per jaar – op papier – de NAW-gegevens van alle leden van de vereniging. Desgewenst kunnen de leden ook – bij het bestuur – een digitale versie van het ledenbestand opvragen. Dit wordt in beginsel eenmaal per jaar kosteloos verstrekt; het gebruik van dit bestand is gebonden aan door het bestuur gestelde voorwaarden. Het desbetreffende PRO: lid mag het bestand gebruiken voor eigen commerciele doeleinden, maar mag daarbij niet verwijzen naar of aanhaken bij de reputatie van PRO:.

Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat alleen de gegevens gebruikt worden die u zelf actief achtergelaten heeft. De gegevens worden niet aan derden (personen of instanties buiten de vereniging) ter beschikking gesteld of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u ze heeft achtergelaten.

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites. Dit betekent dat ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen. Op grond van de Wbp dient voordat persoonsgegevens worden verwerkt de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en wordt ook het doel waarvoor ze verzameld worden meegedeeld (artikel 33). Dus persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk meegedeeld is en als de reden is aangegeven waarvoor de gegevens bewaard worden.

Contact to Listing Owner

Captcha Code